Bod č. 8

Návrh na prenájom (predĺženie doby nájmu) nebytového priestoru v zdravotnom stredisku Tbiliská 6, ako prípad hodný osobitného zreteľa (DIABEDA s.r.o.)


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.