Bod č. 4

Návrh na prenájom ZŠ Plickova 9 zapísanej na LV č. 1628, ako prípad hodný osobitného zreteľa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.