Miestne zastupiteľstvo - 30. zasadnutie 29.03.2022

 1. 1.Otvorenie, schválenie programu Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava–Rača

 2. 2.Voľba členov návrhovej komisie, overovateľov uznesení a zápisnice a volebnej komisie

 3. 3.Informácia o kontrole plnenia uznesení

 4. 4.Nastúpenie náhradníka na zaniknutý mandát poslanca MZ MČ Bratislava-Rača

 5. 5.Návrh na doplnenie členov stálych komisií pri MZ MČ Bratislava-Rača

 6. 6.Voľba miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava–Rača na obdobie 2022-2028

 7. 7.Správa o bezpečnosti za rok 2021 - informácia o činnosti Expozitúry MsP BA III v MČ Bratislava Rača

 8. 8.Zadanie pre vypracovanie Územného plánu zóny Táborky-Huštekle, MČ Bratislava-Rača, upravené po prerokovaní, február-apríl 2021

 9. 9.Návrh VZN MČ Bratislava-Rača č. 5/2022 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

 10. 10.Návrh na prenájom pozemku parc. č. 4778/3, ako prípad hodný OZ (Priatelia Rače o.z.)

 11. 11.Návrh na prenájom častí pozemkov parc. č. 969/2, 969/1, 966/1, 963/1, ako prípad hodný OZ (Florabel)

 12. 12.Návrh na prevod nehnuteľného majetku, pozemku parc. č. 17374/97 a podielu 1/24 na pozemku parc. č. 17374/108

 13. 13.Návrh na odpredaj a prenájom parciel na parkovanie na Hečkovej ul. vedených na LV 4164 formou VOS

 14. 14.Návrh na zrušenie uznesenia MZ MČ Bratislava-Rača č. UZN 491/08/02/22/P

 15. 15.Informácia o vykonanej inventarizácii majetku, pohľadávok, záväzkov a rozdielu majetku, pohľadávok, záväzkov k 31.12.2021

 16. 16.Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2022

 17. 17.Čiastková správa o výsledku kontroly objednávok a faktúr na tovary, služby a stavebné práce s dôrazom na hospodárne, efektívne a účinné vynakladanie verejných prostriedkov v ZŠ s MŠ J.A.Komenského za rok 2019

 18. 18.Návrh na udelenie ocenenia „Račianske srdce“ za rok 2021

 19. 19.Informácia o vybavení interpelácií

 20. 20.Interpelácie

 21. 21.Rôzne
  17.30 – 18.00 hod. – vystúpenie obyvateľov

 22. 22.Záver