Miestne zastupiteľstvo - 28. zasadnutie 14.12.2021

 1. 1.Otvorenie, schválenie programu Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava–Rača

 2. 2.Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice

 3. 3.Informácia o kontrole plnenia uznesení

 4. 4.Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2022 a obdobie 2023 - 2024
  Stanovisko miestnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2022 a obdobie 2023 - 2024

 5. 5.Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2021

 6. 6.Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja MČ Bratislava-Rača na roky 2021 - 2030

 7. 7.Návrh VZN o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na zabezpečenie vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

 8. 8.Návrh na schválenie Štatútu ocenenia „VÝZNAMNÁ OSOBNOSŤ RAČE“

 9. 9.Návrh na pomenovanie novovzniknutých ulíc v lokalite obytného súboru Rínok Rača v Mestskej časti Bratislava – Rača. Návrh na zrušenie bodu 2 Uznesenia UZN 368/04/05/21/P

 10. 10.Návrh na prenájom NP / predĺženie doby nájmu NP v ZS na Hubeného ul. č. 2, ako prípad hodný OZ (J-Medic s. r. o.)

 11. 11.Návrh na prenájom NP na Cyprichovej ul. č. 1, ako prípad hodný OZ (Mestský parkovací systém, spol. s r.o.)

 12. 12.Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 1531/59 o výmere 50 m2 na ul. Barónka č. 3, ako prípad hodný OZ (vacuumapps s.r.o.)

 13. 13.Návrh na prenájom pozemkov parc. č. 256/14, 15, ako prípad hodný OZ

 14. 14.Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu k 30.09.2021

 15. 15.Návrh plánu sobášnych dní v roku 2022 na Matričnom úrade MČ Bratislava-Rača

 16. 16.Návrh plánu zasadnutí Miestneho zastupiteľstva a Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2022, návrh termínov stretnutí poslancov Miestneho zastupiteľstva s obyvateľmi mestskej časti

 17. 17.Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z IROP

 18. 18.Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na I. polrok 2022

 19. 19.Správa o výsledku kontroly vybraných finančných operácií realizovaných z bežných a kapitálových výdavkov mestskou časťou Bratislava-Rača v roku 2020

 20. 20.Informácia o vybavení interpelácií

 21. 21.Interpelácie

 22. 22.Rôzne
  17.30 – 18.00 hod. – vystúpenie obyvateľov

 23. 23.Záver