Miestne zastupiteľstvo - 2. zasadnutie 11.04.2017

 • 11. apríla 2017, 16:00 h
 • Zasadacia miestnosť č. 9
 • Alstrova 249
 • Predsedajúci:
 • Pozvánka [35.28 kB]
 1. 1.Otvorenie, schválenie programu Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača

 2. 2.Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice

 3. 3.Vyhlásenie nastúpenia náhradníka na zaniknutý mandát poslanca MZ MČ Bratislava-Rača

 4. 4.Návrh na doplnenie člena do stálych komisií pri miestnom zastupiteľstve a do Rady školy

 5. 5.Informácia o plnení uznesení

 6. 6.Informácia o vykonanej inventarizácii majetku, pohľadávok, záväzkov a rozdielu majetku, pohľadávok, záväzkov k 31.12.2016

 7. 7.Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. .../2017 z ........... 2017 o zriadení Materskej školy, Novohorská ul. č. 1, 831 06 Bratislava

 8. 8.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 - oblasť životného prostredia

 9. 9.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 - oblasť sociálnych vecí

 10. 10.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 - oblasť školstvo

 11. 11.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 - oblasť kultúra

 12. 12.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 - oblasť šport

 13. 13.Návrh na predaj pozemku parc. č. 4963/335 v k.ú. Rača na Hruškovej ul., ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 14. 14.Návrh na udelenie súhlasu k vráteniu nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava-Rača, pozemku registra „E“ parc. č. 1497/9 v k.ú. Rača z dôvodu zverenia časti pozemku do správy MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy

 15. 15.Návrh na predĺženie doby nájmu garáže č. 903 na Karpatskom námestí 7-10, časť parcely č. 2875/42 v k.ú Rača, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 16. 16.Návrh na zmenu uznesenia MZ MČ Bratislava-Rača č. UZN 258/28/02/17/P na predaj pozemkov parc. č. 4963/193 a 223 v k.ú. Rača na Hruškovej ul., ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 17. 17.Návrh na vysporiadanie pozemkov súkromných vlastníkov, nachádzajúcich sa v profile cestnej komunikácie na ul. Popolná, za účelom realizácie projektu „rekonštrukcia ulice Popolná“, ktorý je súčasťou schváleného rozpočtu na rok 2017

 18. 18.Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo veci pôsobnosti vykonávať funkciu procesného opatrovníka

 19. 19.Správa o stave a plnení úloh ochrany pred požiarmi a výkone preventívnych protipožiarnych kontrol za rok 2016

 20. 20.Správa o výsledku kontroly procesu rekonštrukcie Jedálne na Plickovej ul.

 21. 21.Voľba prísediaceho pre Okresný súd Bratislava III na funkčné obdobie rokov 2017 - 2021

 22. 22.Informácia o vybavení interpelácií poslancov

 23. 23.Interpelácie

 24. 24.Rôzne

 25. 25.Záver