Bod č. 14

Návrh na udelenie súhlasu k vráteniu nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava-Rača, pozemku registra „E“ parc. č. 1497/9 v k.ú. Rača z dôvodu zverenia časti pozemku do správy MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.