Bod č. 15

Návrh na predĺženie doby nájmu garáže č. 903 na Karpatskom námestí 7-10, časť parcely č. 2875/42 v k.ú Rača, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.