Miestne zastupiteľstvo - 10. zasadnutie 07.11.2023

 1. 1.Otvorenie, schválenie programu Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava–Rača

 2. 2.Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice

 3. 3.Informácia o kontrole plnenia uznesení

 4. 4.Návrh na pridelenie obecného nájomného bytu

 5. 5.Návrh stanoviska MZ MČ k návrhu VZN HM SR Bratislavy o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 6. 6.Návrh stanoviska MZ MČ k návrhu VZN HM SR Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa VZN HM SR o dani z nehnuteľností

 7. 7.Návrh stanoviska MZ MČ k návrhu VZN HM SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

 8. 8.Návrh stanoviska MZ MČ k návrhu VZN HM SR Bratislavy, ktorým sa zrušuje VZN o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia

 9. 9.Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu k 30.09.2023

 10. 10.Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2023

 11. 11.Návrh na použitie úveru v zmysle uznesenia č. UZN 63/14/02/23/P

 12. 12.Kontrola dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru podľa § 223 zákona č.311/2001 Z. z. Zákonníka práce v platnom znení, uzatvorených v roku 2022 - MÚ MČ Bratislava-Rača

 13. 13.Informácia o vybavení interpelácií

 14. 14.Interpelácie

 15. 15.Rôzne
  17.30 – 18.00 hod. – vystúpenie obyvateľov

 16. 16.Záver