Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy - 23. zasadnutie 09.03.2022

  1. 1.Otvorenie, schválenie programu.

  2. 2.Prehľad stavu projektov väčších stavieb v správnych konaniach stavebného úradu k 02/2022.

  3. 3.Prezentácia projektu Hroznový sad nad ulicou Kadnárova a riešenie dopravy v okolí s dorazom na križovatku Hečkova/Kadnárova /prezentácia investorom/.

  4. 4.Návrh zadania na spracovanie Urbanistickej štúdie viníc na území hlavného mesta SR Bratislava – informácia o prerokovaní.

  5. 5.Návrh Zmien a doplnkov 08 Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy rok 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov.

  6. 6.Zadanie pre vypracovanie Územného plánu zóny Táborky-Huštekle, MČ Bratislava-Rača, upravené po prerokovaní, február-apríl 2021.

  7. 7.Návrh na odpredaj a prenájom parciel na parkovanie na Hečkovej ul. vedených na LV 4164 v k.ú. Rača, obchodnou verejnou súťažou v súlade s § 9a ods. 1 písm. a) a ods. 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

  8. 8.Návrh na prenájom pozemku registra C KN parc. č. 4778/3, zapísaný na LV č. 1628, k.ú. Rača, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

  9. 9.Návrh na prenájom častí pozemkov registra E KN parc. č. 969/2, 969/1, 966/1, 963/1, k.ú. Rača, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

  10. 10.Rôzne.