Bod č. 7

Návrh na odpredaj a prenájom parciel na parkovanie na Hečkovej ul. vedených na LV 4164 v k.ú. Rača, obchodnou verejnou súťažou v súlade s § 9a ods. 1 písm. a) a ods. 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.