Bod č. 8

Návrh na prenájom pozemku registra C KN parc. č. 4778/3, zapísaný na LV č. 1628, k.ú. Rača, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.