Komisia finančná a majetková - 6. zasadnutie 27.08.2018

 • 27. augusta 2018, 16:30 h
 • Zasadacia miestnosť, 1. poschodie, č. dverí 41
 • Kubačova 21
 • Predsedajúci: Ing. Jošt Miloslav
 • Pozvánka [35.76 kB]
 1. 1.Otvorenie, schválenie programu

 2. 2.Návrh na odpustenie úrokov z omeškania

 3. 3.Návrh na priznanie finančného príspevku na kompenzáciu úhrady umiestnenia detí v súkromných materských školách z dôvodu oddialenia termínu sprevádzkovania Materskej školy Novohorská 1

 4. 4.Návrh na odkúpenie budovy bývalej reštaurácie Tramín na Kadnárovej 69 v Bratislave-Rači

 5. 5.Plnenie príjmov a výdavkov rozpočtu k 30.06.2018

 6. 6.Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2018

 7. 7.Návrh na zmenu nájomcu pozemku registra C KN parc. č. 17115/947 a podielu 1/24 pozemku registra C KN parc. č. 17115/924 – „záhrady Staviteľská ul.“ v k.ú. Rača

 8. 8.Návrh na zmenu nájomcu pozemku registra C KN parc. č. 17115/946 a podielu 1/24 pozemku registra C KN parc. č. 17115/924 – „záhrady Staviteľská ul.“ v k.ú. Rača

 9. 9.Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 475/10 v k.ú. Rača, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - FITCENTRUM W.M., spol. s r.o.

 10. 10.Návrh na zmenu právnej formy nájomcu nebytových priestorov na Cyprichovej ul. č. 1 v Bratislave-Rači ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 11. 11.Návrh na schválenie predaja stavby nachádzajúcej sa na rohu Peknej cesty a Cyprichovej ulice v Bratislave, č. súpisné 9804, reg. „C“ KN parc. číslo 17323/2, ktorá je zapísaná na LV č. 65 – čiastočný, vedenom Okresným úradom Bratislava III, katastrálnym odborom ako druh stavby - iná budova, o celkovej výmere 156,42 m² v celosti

 12. 12.Návrh na schválenie prenájmu nebytového priestoru v Zdravotnom stredisku Tbiliská 6 ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 13. 13.Žiadosti o dotácie v zmysle VZN č. 3/2016 a 7/2017 - oblasť životného prostredia

 14. 14.Žiadosti o dotácie v zmysle VZN č. 3/2016 a 7/2017 - oblasť sociálnych vecí

 15. 15.Žiadosti o dotácie v zmysle VZN č. 3/2016 a 7/2017 - oblasť školstva

 16. 16.Žiadosti o dotácie v zmysle VZN č. 3/2016 a 7/2017 - oblasť kultúry

 17. 17.Žiadosti o dotácie v zmysle VZN č. 3/2016 a 7/2017 - oblasť športu

 18. 18.Návrh časového harmonogramu zostavovania a schvaľovania rozpočtu na rok 2019 a obdobie 2020 - 2021

 19. 19.Rôzne

 20. 20.Záver