Bod č. 10

Návrh na zmenu právnej formy nájomcu nebytových priestorov na Cyprichovej ul. č. 1 v Bratislave-Rači ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.