Bod č. 11

Návrh na schválenie predaja stavby nachádzajúcej sa na rohu Peknej cesty a Cyprichovej ulice v Bratislave, č. súpisné 9804, reg. „C“ KN parc. číslo 17323/2, ktorá je zapísaná na LV č. 65 – čiastočný, vedenom Okresným úradom Bratislava III, katastrálnym odborom ako druh stavby - iná budova, o celkovej výmere 156,42 m² v celosti


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.