Bod č. 7

Návrh na zmenu nájomcu pozemku registra C KN parc. č. 17115/947 a podielu 1/24 pozemku registra C KN parc. č. 17115/924 – „záhrady Staviteľská ul.“ v k.ú. Rača


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.