Bod č. 9

Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 475/10 v k.ú. Rača, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - FITCENTRUM W.M., spol. s r.o.


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.