Miestne zastupiteľstvo - 2. zasadnutie 29.01.2019

  1. 1.Otvorenie, schválenie programu mimoriadneho Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača

  2. 2.Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice

  3. 3.Zloženie sľubu novozvoleného poslanca Ing. Jána Lipianskeho

  4. 4.Prerokovanie protestu prokurátora Pd 209/18/1103-9 zo dňa 04. 12. 2018 proti uzneseniu Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Rača zo dňa 28. 02. 2017, č. UZN 267/28/02/17/P

  5. 5.Prerokovanie protestu prokurátora Pd 273/18/1103-2 zo dňa 04.12.2018 proti uzneseniu Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Rača zo dňa 24.10.2018 č. UZN 507/23/10/18/P

  6. 6.Záver.