Miestne zastupiteľstvo - 2. zasadnutie 03.04.2018

 • 3. apríla 2018, 15:00 h
 • Zasadacia miestnosť č. 9
 • Alstrova 249
 • Predsedajúci:
 • Pozvánka [34.54 kB]
 1. 1.Otvorenie, schválenie programu Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača

 2. 2.Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice

 3. 3.Informácia o plnení uznesení

 4. 4.Informácia o vykonanej fyzickej a dokladovej inventarizácii majetku, pohľadávok

 5. 5.Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2018

 6. 6.Návrh VZN MČ Bratislava-Rača, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre tržnicu

 7. 7.Návrhy na zmeny a doplnenia zriaďovacích listín a ich dodatkov materských a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rača

 8. 8.Návrh na určenie zloženia a počtu členov rád škôl pri materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Rača

 9. 9.Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rady školy pri Materskej škole Barónka 17 a do rady školy pri Materskej škole Pri Šajbách 22A

 10. 10.Návrh na predaj nebytového priestoru č. 2 a podielu 12407/465913 na spoločných častiach a zariadeniach v bytovom dome na Peknej ceste 9-11 v Bratislave v zmysle § 9a ods. 8 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 11. 11.Návrh na rozšírenie predmetu nájmu - nebytový priestor č. m. 151C v Zdravotnom stredisku Tbiliská 6 ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 12. 12.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 v znení VZN č. 7/2017 - oblasť životné prostredie

 13. 13.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 v znení VZN č. 7/2017 – oblasť sociálne veci

 14. 14.Návrh na schválenie dotácie v zmysle VZN č. 3/2016 v znení VZN č. 7/2017 - oblasť školstvo

 15. 15.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 v znení VZN č. 7/2017 - oblasť kultúra

 16. 16.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 v znení VZN č. 7/2017 - oblasť šport

 17. 18.Správa o stave a plnení úloh ochrany pred požiarmi a výkone preventívnych protipožiarnych kontrol za rok 2017

 18. 19.Správa o výsledku kontroly procesu Nadstavby a rekonštrukcie MŠ Pri Šajbách 22

 19. 20.Informácia o vydaní dodatku č. 5 k Organizačnému poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Rača v znení dodatku č. 1 až 4 s účinnosťou od 01. marca 2018

 20. 21.Informácia o vybavení interpelácií poslancov

 21. 22.Interpelácie

 22. 23.Rôzne

 23. 24.- 18,00 hod. vystúpenie obyvateľov

 24. 25.Záver

 25. 17.Návrh na zmenu uznesenia č. UZN 399/20/02/18/P zo dňa 20.02.2018 MZ MČ Bratislava-Rača