Bod č. 10

Návrh na predaj nebytového priestoru č. 2 a podielu 12407/465913 na spoločných častiach a zariadeniach v bytovom dome na Peknej ceste 9-11 v Bratislave v zmysle § 9a ods. 8 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.