Miestne zastupiteľstvo - 1. zasadnutie 20.02.2018

 • 20. februára 2018, 16:00 h
 • Zasadacia miestnosť č. 9
 • Alstrova 249
 • Predsedajúci:
 • Pozvánka [34.82 kB]
 1. 1.Otvorenie, schválenie programu Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača

 2. 2.Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice

 3. 3.Informácia o plnení uznesení

 4. 4.Návrh na udelenie ocenenia „Račianske srdce“ za rok 2017

 5. 5.Návrh VZN MČ Bratislava-Rača č. .../2018 o určení školských obvodov základných škôl

 6. 6.Návrh VZN MČ Bratislava-Rača č. .../2018, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie MČ Bratislava-Rača č. 6/2012 o miestnych daniach

 7. 7.Návrh na prenájom nebytových priestorov v Kultúrnom stredisku Žarnovická, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – Divadlo Endorfín

 8. 8.Návrh na rozšírenie predmetu nájmu - nebytový priestor v Zdravotnom stredisku Tbiliská 6 ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 9. 9.Návrh na prevod časti pozemku parc. č. 475/10 v k.ú. Rača, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Fitcentrum W.M., spol. s r.o.

 10. 10.Návrh na prevod pozemkov parc. č. 4741/2, 5, 6, 11-19, 22 a 23 v k.ú. Rača na ulici Na pasekách, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a § 18a ods. 1 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

 11. 11.Návrh na predĺženie platnosti uznesenia MZ MČ Bratislava-Rača č. UZN 370/12/12/17/P zo dňa 12.12.2017 na odpredaj nebytového priestoru – garáže na Karpatskom námestí 7, 8, 9, 10, 10A

 12. 12.Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb MČ Bratislava-Rača za rok 2017

 13. 13.Návrh na pridelenie obecného nájomného bytu

 14. 14.Správa o činnosti miestnej kontrolórky Mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2017

 15. 15.Návrh na vymenovanie nového člena – odborníka z radov obyvateľov do Komisie sociálnej a bytovej MZ MČ Bratislava-Rača

 16. 16.Informatívny materiál – Informácia o odstraňovaní nezákonne umiestneného odpadu v k.ú. Rača v roku 2017

 17. 17.Informácia o vybavení interpelácií poslancov

 18. 18.Interpelácie

 19. 19.Rôzne

 20. 20.- 18,00 hod. vystúpenie obyvateľov

 21. 21.Záver.