Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy - 21. zasadnutie 18.11.2021

 1. 1.Otvorenie, schválenie programu.

 2. 2.Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2022.

 3. 3.Prehľad stavu projektov väčších stavieb v správnych konaniach stavebného úradu k 10/2021.

 4. 4.Žiadosť o stanovisko k stavbe „Terasa Bistro Pekná bagetka-palacinka“.

 5. 5.Žiadosť o stanovisko k možnosti spracovania urbanistickej štúdie ako podkladu na zmeny a doplnky územného plánu.

 6. 6.Pozemky registra C KN parc. č. 1340/2, 11 zapísané na LV č. 1, k.ú. Rača - informácia.

 7. 7.Návrh na prijatie zámeru nakladania s majetkom, pozemkom registra C KN parc. č. 433/16 zapísaný na LV č. 1, k.ú. Rača.

 8. 8.Návrh na prijatie zámeru nakladania s majetkom, pozemky registra C KN parc. č. 256/14, 15, zapísané na LV č. 1, k.ú. Rača.

 9. 9.Návrh informačných tabúľ umiestnených pri hlavných vstupoch na územie MČ Bratislava–Rača.

 10. 10.Návrh Dopravného podniku Bratislava na zjednosmernenie Alstrovej ulice.

 11. 11.Rôzne.