Bod č. 6

Pozemky registra C KN parc. č. 1340/2, 11 zapísané na LV č. 1, k.ú. Rača - informácia.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.