Bod č. 7

Návrh na prijatie zámeru nakladania s majetkom, pozemkom registra C KN parc. č. 433/16 zapísaný na LV č. 1, k.ú. Rača.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.