Bod č. 8

Návrh na prijatie zámeru nakladania s majetkom, pozemky registra C KN parc. č. 256/14, 15, zapísané na LV č. 1, k.ú. Rača.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.