Komisia finančná a majetková - 25. zasadnutie 06.06.2022

 1. 1.Otvorenie, schválenie programu

 2. 2.Informácia o aktuálnom stave pohľadávok MČ Bratislava-Rača

 3. 3.Návrh na prenájom pozemkov parc. č. 17115/932, 17115/933, 17115/934, 17115/937, 17115/938, 17115/942, 17115/943 a podielov pozemku parc. č. 17115/924 ako prípad hodný OZ

 4. 4.Návrh na prenájom pozemku parc. č. 17386/12, ako prípad hodný OZ

 5. 5.Návrh na prijatie zámeru nakladania s majetkom, pozemkom parc. č. 256/12

 6. 6.Návrh na prevod pozemku parc. č. 433/16, ako prípad hodný OZ

 7. 7.Návrh na prevod pozemkov parc. č. 17375/2, 17375/16, 17375/18, 17375/24, ako prípad hodný OZ

 8. 8.Návrh na zníženie výšky nájomného za nebytový priestor na Kadnárovej ul. č. 33, 35, ako prípad hodný OZ

 9. 9.Návrh na zriadenie vecného bremena a schválenie odplaty za vecné bremeno spočívajúce v práve prechodu a prejazdu na pozemkoch parc. č. 1606/5, 1606/78 pre vlastníkov parciel na parkovanie na Hečkovej ul.

 10. 10.Návrh na prevod nebytového priestoru na Cyprichovej ul. č. 1,3, ako prípad hodný OZ

 11. 11.Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2022

 12. 12.Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2021

 13. 13.Rôzne