Bod č. 9

Návrh na zriadenie vecného bremena a schválenie odplaty za vecné bremeno spočívajúce v práve prechodu a prejazdu na pozemkoch parc. č. 1606/5, 1606/78 pre vlastníkov parciel na parkovanie na Hečkovej ul.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.