Rada miestneho zastupiteľstva - 2. zasadnutie 20.03.2018

 • 20. marca 2018, 15:00 h
 • Zasadacia miestnosť č. 9
 • Alstrova 249
 • Pozvánka [34.27 kB]
 1. 1.Otvorenie, schválenie programu Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača

 2. 2.Informácia o vykonanej fyzickej a dokladovej inventarizácii majetku, pohľadávok

 3. 3.Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2018

 4. 4.Návrh VZN MČ Bratislava-Rača, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre tržnicu

 5. 5.Návrhy na zmeny a doplnenia zriaďovacích listín a ich dodatkov materských a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rača

 6. 6.Návrh na určenie zloženia a počtu členov rád škôl pri materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Rača

 7. 7.Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rady školy pri Materskej škole Pri Šajbách 22A

 8. 8.Návrh na predaj nebytového priestoru č. 2 a podielu 12407/465913 na spoločných častiach

 9. 9.Návrh na rozšírenie predmetu nájmu - nebytový priestor č. m. 151C v Zdravotnom stredisku Tbiliská 6 ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 10. 10.Návrh na schválenie nájmu pozemku, ktorého vlastníkom sú Železnice Slovenskej republiky (ďalej ŽSR), reg. „C“ KN parc. č. 4778/1, druh pozemku zastavané plochy

 11. 11.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 v znení VZN č. 7/2017 - oblasť životné prostredie

 12. 12.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 v znení VZN č. 7/2017 - oblasť sociálne veci

 13. 13.Návrh na schválenie dotácie v zmysle VZN č. 3/2016 v znení VZN č. 7/2017 - oblasť školstvo

 14. 14.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 v znení VZN č. 7/2017 - oblasť kultúra

 15. 15.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 v znení VZN č. 7/2017 - oblasť šport

 16. 16.Správa o stave a plnení úloh ochrany pred požiarmi a výkone preventívnych protipožiarnych kontrol za rok 2017

 17. 17.Rôzne

 18. 18.Záver.