Bod č. 10

Návrh na schválenie nájmu pozemku, ktorého vlastníkom sú Železnice Slovenskej republiky (ďalej ŽSR), reg. „C“ KN parc. č. 4778/1, druh pozemku zastavané plochy


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.