Miestne zastupiteľstvo - 5. zasadnutie 22.09.2015

 • 22. septembra 2015, 16:00 h
 • Zasadacia miestnosť č. 9
 • Alstrova 249
 • Predsedajúci:
 1. 1.Otvorenie, schválenie programu Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 2. 2.Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice

 3. 3.Informácia o plnení uznesení

 4. 4.Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Rača k 30.06.2015

 5. 5.Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Rača na rok 2015

 6. 6.Návrh časového harmonogramu zostavovania a schvaľovania rozpočtu na rok 2016 a obdobie 2017 – 2018

 7. 7.Návrh na odpredaj pozemku registra „C“, par. č. 17272/9, k.ú. Rača o výmere 19 m2

 8. 8.Návrh na zmenu uznesenia č. UZN 68/23/06/15/P (spoločnosť PRO BIOS spol. s.r.o. neštátna poliklinika)

 9. 9.Návrh na udelenie súhlasu MZ so zámerom odkúpenia budovy na Novohorskej ulici

 10. 10.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 4/2011 – oblasť kultúra

 11. 11.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 4/2011 – oblasť športu

 12. 12.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 4/2011 – oblasť sociálna

 13. 13.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 4/2011 – oblasť životné prostredie

 14. 14.Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Rača UZN č. 71/23/06/15/P

 15. 15.Návrh dodatku č. 2 k Rokovaciemu poriadku Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Rača v znení dodatku č. 1

 16. 16.Informácia o vydaní dodatku č. 2 k Organizačnému poriadku Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Rača v znení dodatku č. 1

 17. 17.Kontrolná činnosť miestneho kontrolóra MČ Bratislava – Rača k 31.08.2015

 18. 18.Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na II. polrok 2015

 19. 19.Petícia za zmenu prevádzkových hodín v RC Ráčik, Pekná cesta 9, Bratislava

 20. 20.Informácia o vybavení interpelácií poslancov zo dňa 23.06.2015

 21. 21.Interpelácie

 22. 22.Rôzne

 23. 23.Záver