Bod č. 7

  • Zasadnutie: Miestne zastupiteľstvo - 5. zasadnutie 22.09.2015
  • Prekladatelia: pozemku registra „C“, par. č. 17272/10, k.ú. Rača o výmere 19 m2 p. Petrovi Jurišovi v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Návrh na odpredaj pozemku registra „C“, par. č. 17272/9, k.ú. Rača o výmere 19 m2


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.