Miestne zastupiteľstvo - 14. zasadnutie 26.03.2024

 1. 1.Otvorenie, schválenie programu Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava–Rača

 2. 2.Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice

 3. 3.Informácia o kontrole plnenia uznesení

 4. 4.Informácia o dodávateľovi stravy pre dôchodcov, prípadne o zmene dodávateľa a výberového konania na jeho získanie

 5. 5.Návrh Štatútu ubytovne na ul. Kadnárova 94 a 100

 6. 6.Návrh VZN č. 7/2024, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2022 o podmienkach používania symbolov mestskej časti Bratislava-Rača

 7. 7.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu pozemku parc. č. 4741/2, zapísaného na LV č. 10465 a prevod pozemkov parc. č. 4741/5, 4741/6, zapísaných na LV č. 3958, ako prípad hodný OZ

 8. 8.Návrh na prenájom (predĺženie doby nájmu) pozemkov parc. č. 475/64, 475/65, 475/67 na Tbiliskej ul., ako prípad hodný OZ

 9. 9.Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 1496/2

 10. 10.Informácia o vykonanej inventarizácii majetku, pohľadávok, záväzkov a rozdielu majetku, pohľadávok, záväzkov k 31.12.2023

 11. 11.Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky a návrh na jej odpis

 12. 12.Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2024

 13. 13.Informácia o vybavení interpelácií

 14. 14.Interpelácie

 15. 15.Rôzne
  17.30 – 18.00 hod. – vystúpenie obyvateľov

 16. 16.Záver