Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy - 4. zasadnutie 15.05.2019

 1. 1.Otvorenie, schválenie programu.

 2. 2.Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2018.

 3. 3.Návrh na zriadenie Dobrovoľného hasičského zboru obce - Bratislava-Rača.

 4. 4.Návrh na pomenovanie komunikácie „Rušňová ulica“.

 5. 5.Návrh zjednosmernenia Alstrovej ulice.

 6. 6.Návrh na schválenie Etického kódexu voleného predstaviteľa mestskej časti Bratislava-Rača.

 7. 7.Návrh VZN o nájme bytov.

  Materiály
 8. 8.Prehľad stavu projektov väčších stavieb v správnych konaniach stavebného úradu k 05/2019.

 9. 9.Návrh – doplnenie lokalít v územnom pláne na spracovanie územných plánov zón v Rači.

 10. 10.Návrh na odpredaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 992 v k.ú. Rača, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

 11. 11.Návrh na prenájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 17115/948 a podielu 1/24 pozemku registra C KN parc. č. 17115/924 na Staviteľskej ul. formou obchodnej verejnej súťaže.

 12. 12.Návrh na prenájom pozemkov registra „C“ KN parc. č. 21229/38-269 v k.ú. Rača, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – záhrady Močiar.

 13. 13.Spoločné programové vyhlásenie starostu a poslancov MČ Bratislava-Rača na roky 2019-2022.

 14. 14.Rôzne.