Bod č. 12

Návrh na prenájom pozemkov registra „C“ KN parc. č. 21229/38-269 v k.ú. Rača, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – záhrady Močiar.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.