Bod č. 11

Návrh na prenájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 17115/948 a podielu 1/24 pozemku registra C KN parc. č. 17115/924 na Staviteľskej ul. formou obchodnej verejnej súťaže.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.