Komisia finančná a majetková - 5. zasadnutie 02.09.2019

 • 2. septembra 2019, 16:00 h
 • Bratislava
 • Zasadačka na prízemí MÚ Bratislava-Rača, Kubačova 21
 • Predsedajúci: Ing. Jošt Miloslav
 • Pozvánka [35.54 kB]
 1. 1.Otvorenie, schválenie programu

 2. 2.Informácia o pasívnych súdnych sporoch vedených MČ Bratislava-Rača

 3. 3.Návrh na priznanie NFP na kompenzáciu úhrady umiestnenia detí v súkromných materských školách z dôvodu oddialenia termínu sprevádzkovania MŠ Novohorská 1

 4. 4.Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte bývalej hasičskej zbrojnice na Detvianskej ul. 12 ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 5. 5.Návrh na prenájom nebytových priestorov v Kultúrnom stredisku Žarnovická, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – Bratislavská šachová akadémia

 6. 6.Návrh na prenájom pivničného priestoru v Nemeckom kultúrnom dome pre Račiansky vinohradnícky spolok, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 7. 7.Návrh na rozšírenie predmetu nájmu Zmluvy o dlhodobom prenájme tepelného hospodárstva Mestskej časti Bratislava-Rača o kotolňu v dome služieb Dopravná 57

 8. 8.Návrh na výstavbu dvoch elektronabíjacích staníc pre elektromobily pred Nemeckým kultúrnym domom, Bratislava-Rača v rámci projektu „Urban-E“ a súhlas s uzatvorením nájomnej zmluvy v prospech Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, na časti pozemkov reg. „C“ KN parc. č. 1531/58, 1531/59, 1537/11 a 1537/24, v k.ú. Rača

 9. 9.Informácia o stave investičných akcií naplánovaných na rok 2019

 10. 10.Žiadosti o dotácie v zmysle VZN č. 3/2016 v z. n. p. - oblasť životného prostredia

 11. 11.Žiadosti o dotácie v zmysle VZN č. 3/2016 v z. n. p. - oblasť sociálnych vecí

 12. 12.Žiadosti o dotácie v zmysle VZN č. 3/2016 v z. n. p. - oblasť školstva

 13. 13.Žiadosti o dotácie v zmysle VZN č. 3/2016 v z. n. p. - oblasť kultúry

 14. 14.Žiadosti o dotácie v zmysle VZN č. 3/2016 v z. n. p. - oblasť športu

 15. 15.Návrh časového harmonogramu zostavovania a schvaľovania rozpočtu na rok 2020 a obdobie 2021 - 2022

 16. 16.Plnenie príjmov a výdavkov rozpočtu k 30.06.2019

 17. 17.Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2019, informácia o úpravách rozpočtu v právomoci starostu

 18. 18.Etický kódex voleného predstaviteľa mestskej časti Bratislava-Rača

 19. 19.Rôzne

 20. 20.Záver