Bod č. 4

Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte bývalej hasičskej zbrojnice na Detvianskej ul. 12 ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.