Komisia finančná a majetková - 4. zasadnutie 12.06.2017

 1. 1.Otvorenie, schválenie programu

 2. 2.Návrh zmluvy medzi FK Rača a ZŠ s MŠ J.A. Komenského o výpožičke priestorov areálu futbalového ihriska FK Rača

 3. 3.Návrh VZN MČ Bratislava-Rača o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

 4. 4.Návrh VZN MČ Bratislava-Rača, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie MČ Bratislava-Rača č. 3/2016 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom

 5. 5.Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2017

 6. 6.Návrh na prenájom pozemku parc. č. 976/2 na ul. Barónka, ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 7. 7.Návrh na ukončenie prenájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa na prízemí bytového domu Cyprichová ulica č. 1 pre Slovenskú sporiteľňu, a.s.

 8. 8.Návrh na odpredaj pozemkov parc. č. 17374/8, 17374/14 a 17374/95, a podielu 1/24 na pozemku parc. č. 17374/108, a podielu 2/24 na pozemku parc. č. 17374/112 v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 9. 9.Návrh na predĺženie nájmu pozemku parc. č. 17375/33 v k.ú. Rača, v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 10. 10.Návrh na prevod pozemku parc. č. 724/3 v k.ú. Rača na ulici Pri vinohradoch, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 11. 11.Návrh na prevod pozemkov parc. č. 19060/11, 17 a 18 v k.ú. Rača na Peknej ceste formou obchodnej verejnej súťaže

 12. 12.Návrh na vyhlásenie súťaže návrhov, resp. obchodnej verejnej súťaže na rekonštrukciu interiéru za účelom dlhodobého prenájmu Nemeckého kultúrneho domu

 13. 13.Informatívny materiál - Ubytovňa Kadnárova k 31.12.2016

 14. 14.Účtovná závierka Združenia miest a obcí JURAVA za rok 2016

 15. 15.Rôzne

 16. 16.Záver