Bod č. 4

Návrh VZN MČ Bratislava-Rača, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie MČ Bratislava-Rača č. 3/2016 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.