Bod č. 6

Návrh na prenájom pozemku parc. č. 976/2 na ul. Barónka, ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.