Bod č. 9

Návrh na predĺženie nájmu pozemku parc. č. 17375/33 v k.ú. Rača, v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.