Miestne zastupiteľstvo - 7. zasadnutie 20.09.2016

 • 20. septembra 2016, 16:00 h
 • Zasadacia miestnosť č. 9
 • Alstrova 249
 • Predsedajúci:
 • Pozvánka [63.81 kB]
 1. 1.Otvorenie, schválenie programu Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača

 2. 2.Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice

 3. 3.Informácia o plnení uznesení

 4. 4.Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu MČ Bratislava-Rača k 30.06.2016

 5. 5.Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2016

 6. 6.Návrh časového harmonogramu zostavovania a schvaľovania rozpočtu na rok 2017 a obdobie 2018 – 2019

 7. 7.Návrh na delegovanie zástupcu zriaďovateľa, ako doplnenie počtu členov Rady školy pri MŠ Barónka 17

 8. 8.Návrh na uzatvorenie mimosúdnej dohody v súdnom spore č. 27Cb/61/2004, navrhovateľ Oto Meheš

 9. 9.Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Rača UZN 137/08/03/16/P zo dňa 08.03.2016

 10. 10.Návrh na prenájom pozemku parc. č. 475/155 v k.ú. Rača, pod kontajnerovým stojiskom na Tbiliskej ul., ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 38/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 11. 11.Návrh na odpredaj pozemkov parc. č. 17374/4, 41 a 71, a podielov 1/24 na pozemkoch parc. č. 17374/110, 111 a 112 v zmysle § 9a ods.8 písm. b) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 12. 12.Návrh na vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom v záhradkárskej osade Močiar

 13. 13.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 4/2011 – oblasť kultúra

 14. 14.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 4/2011 – oblasť šport

 15. 15.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 4/2011 – oblasť sociálnych vecí

 16. 16.Návrh na predaj osobného automobilu Volkswagen Passat Comfortline 1,6 L, striebornej farby, ŠPZ BA 731 UK

 17. 17.Návrh pomenovania ulice v mestskej časti Bratislava-Rača

 18. 18.Správa o výsledku kontroly dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Rača v oblasti použitia účelových dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rača prideleným fyzickým osobám - podnikateľom a právnických osobám za rok 2015

 19. 19.Návrh na doplnenie člena stálej komisie

 20. 20.Informácia o vybavení interpelácií poslancov

 21. 21.Interpelácie

 22. 22.Rôzne

 23. 23.Záver