Bod č. 10

Návrh na prenájom pozemku parc. č. 475/155 v k.ú. Rača, pod kontajnerovým stojiskom na Tbiliskej ul., ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 38/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.