Bod č. 18

Správa o výsledku kontroly dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Rača v oblasti použitia účelových dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rača prideleným fyzickým osobám - podnikateľom a právnických osobám za rok 2015


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.