Komisia životného prostredia, dopravy, výstavby, územného plánu a pre podporu vinohradníctva - 7. zasadnutie 24.10.2023

 • 24. októbra 2023, 16:00 h (Termín konania komisie vzhľadom na avizovanú neúčasť členov v takom počte, že nebolo možné zabezpečiť uznášaniaschopnosť bol zmenený z 18.10.2023 na 24.10.2023)
 • zasadacia miestnosť, Obecný dom, Alstrova 249
 • Predsedajúci: Ing. Feik Michal, PhD.
 • Pozvánka [33.91 kB]
 • Zasadnutie pokračuje 22.11.2023
 1. 1.Otvorenie, schválenie programu.

 2. 2.Informácia o stave projektov rekonštrukcie KS Žarnovická, NKP Koloničova kúria a Nemeckého kultúrneho domu.

 3. 3.Prehľad stavu projektov väčších stavieb v správnych konaniach stavebného úradu k 09/2023.

 4. 4.Urbanistická štúdia Ulica pod Vajspetrom.

 5. 5.Operačný plán zimnej údržby komunikácii III. a IV. kategórie, peších komunikácii a verejných priestranstiev na zimné obdobie 2023/2024.

 6. 6.Návrh stanoviska MČ k návrhu VZN HM SR Bratislavy o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 7. 7.Návrh stanoviska MČ k návrhu VZN HM SR Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa VZN HM SR o dani z nehnuteľností.

 8. 8.Návrh na použitie úveru v zmysle uznesenia č. UZN 63/14/02/23/P.

 9. 9.Návrh stanoviska MČ k návrhu VZN HM SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

 10. 10.Rôzne.