Rada miestneho zastupiteľstva - 21. zasadnutie 21.09.2021

 • 21. septembra 2021, 15:00 h
 • Zasadacia miestnosť č. 9
 • Alstrova 249
 • Pozvánka [32.24 kB]
 1. 1.Otvorenie, schválenie programu Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača

 2. 2.Návrh na prenájom nebytových priestorov na Dopravnej ul. č. 57, ako prípad hodný OZ (Slovenský skauting, 96. Malokarpatský zbor Bratislava)

 3. 3.Návrh na zmenu nájomcu NP v ZS na Tbiliskej ul. č. 6, ako prípad hodný OZ (MediMotion s. r. o.)

 4. 4.Návrh na prenájom časti pozemku na ul. Barónka č. 3, ako prípad hodný OZ (SALVUS s.r.o.)

 5. 5.Návrh na prenájom NP v ZS na Hubeného ul. č. 2, ako prípad hodný OZ (SALUS DENTAL, s. r. o.)

 6. 6.Návrh na prevod nehnuteľného majetku, pozemku registra C KN parc. č. 17332/40, k.ú. Rača, zapísaný na LV č. 65, k.ú. Rača a podielu na pozemku reg. C KN parc. č. 17332/75 o veľkosti 1/16, zapísaný na LV č. 10850, k.ú. Rača, v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb.

 7. 7.Návrh VZN o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

 8. 8.Návrh VZN o spôsobe núdzového zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území MČ

 9. 9.Návrh VZN o ochrane nefajčiarov

 10. 10.Návrh VZN o niektorých podmienkach držania psov na území MČ

 11. 11.Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu k 30.06.2021

 12. 12.Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2021