Miestne zastupiteľstvo - 4. zasadnutie 26.06.2018

 • 26. júna 2018, 16:00 h
 • Zasadacia miestnosť č. 9
 • Alstrova 249
 • Predsedajúci:
 • Pozvánka [34.55 kB]
 1. 1.Otvorenie, schválenie programu Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača

  Materiály
 2. 2.Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice

 3. 3.Informácia o plnení uznesení

 4. 4.Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č. .../2018, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 3/2017 23. mája 2017 o spôsobe určenia a sume úhrad a spôsobe platenia úhrad za sociálne služby poskytované mestskou časťou Bratislava-Rača

 5. 5.Návrh na schválenie „Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Rača na roky 2017 – 2019“ doplneného v zmysle platnej legislatívy

 6. 6.Návrh na pridelenie obecného nájomného bytu č. 21 na Kafendovej ul. 2 v Bratislave

 7. 7.Návrh na pridelenie obecného nájomného bytu č. 25 na ul. Pekná cesta 3 v Bratislave

 8. 8.Návrh na predĺženie doby nájmu častí pozemkov parc. č. 216/2 a 217/9 v k.ú. Rača, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 9. 9.Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na funkčné obdobie 2018 - 2022

 10. 10.Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Rača na volebné obdobie 2018 – 2022

 11. 11.Voľba prísediacich pre Okresný súd Bratislava III na volebné obdobie rokov 2019 – 2023

 12. 12.Správa o hospodárení spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. za rok 2017

 13. 13.Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2018

 14. 14.Návrh záverečného účtu Mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2017

 15. 15.Správa o výsledku kontroly hospodárenia ubytovne Kadnárova 94 a 100 v správe Mestskej časti Bratislava-Rača

 16. 16.Správa o výsledku kontroly výberu daní za špecifické služby (daň za psa, za užívanie verejného priestranstva, predajné automaty, nevýherné hracie prístroje) za rok 2017 v Mestskej časti Bratislava-Rača

 17. 17.Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na II. polrok 2018

 18. 18.Návrh poriadku odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Rača

 19. 19.Informácia o vybavení interpelácií poslancov

 20. 20.Interpelácie

 21. 21.Rôzne

 22. 22.- 18,00 hod. vystúpenie obyvateľov

 23. 23.Záver.