Miestne zastupiteľstvo - 27. zasadnutie 02.11.2021

 1. 1.Otvorenie, schválenie programu Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava–Rača

 2. 2.Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice

 3. 3.Informácia o kontrole plnenia uznesení

 4. 4.Ústna správa o činnosti komisie pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť výkonu funkcií verejných funkcionárov MZ

 5. 5.Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a návrh na ich odpis

 6. 6.Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z IROP

 7. 7.Návrh na predĺženie doby nájmu pozemku parc. č. 17375/33, ako prípad hodný OZ (Rodinné centrum Ráčik, o.z.)

 8. 8.Návrh na prenájom NP v KS na Žarnovickej ul. č. 7, ako prípad hodný OZ (Mestský parkovací systém, spol. s r.o.)

 9. 9.Návrh na podnájom časti pozemku parc. č. 4678/1, ako prípad hodný OZ (ROYAL MEDIC HEALTH CARE, s. r. o.)

 10. 10.Návrh na prevod nehnuteľného majetku, pozemkov parc. č. 17332/27, 28, 29, 34 a podielu na pozemku parc. č. 17332/75

 11. 11.Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2021

 12. 12.Systém nakladania s príjmami z rezidenčného parkovania na území MČ Bratislava-Rača

 13. 13.Poslanecký návrh na zmenu aktuálneho nastavenia parkovacej politiky

 14. 14.Informácia o vybavení interpelácií

 15. 15.Interpelácie

 16. 16.Rôzne
  17.30 – 18.00 hod. – vystúpenie obyvateľov

 17. 17.Záver