Miestne zastupiteľstvo - 15. zasadnutie 07.05.2024

 1. 1.Otvorenie, schválenie programu Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava–Rača

 2. 2.Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice

 3. 3.Informácia o kontrole plnenia uznesení

 4. 4.Správa o bezpečnosti za rok 2023 - informácia o činnosti Expozitúry MsP BA III v MČ Bratislava Rača

 5. 5.Návrh na pridelenie obecného nájomného bytu 1-izbového o rozlohe 38,07 m2

 6. 6.Návrh Zmluvy o vykonaní sociálnej posudkovej činnosti pre určenie odkázanosti na sociálnu službu (MČ BA-Vajnory)

 7. 7.Návrh písomného stanoviska MZ MČ Bratislava-Rača k návrhu dodatku č. 1 o celomestskom charaktere ku Komunitnému plánu Bratislavy

 8. 8.Návrh na prenájom nebytových priestorov na Plickovej ul. č. 18 (bývalá jedáleň Plickova), ako prípad hodný OZ

 9. 9.Návrh na prevod nehnuteľného majetku, pozemku parc. č. 17332/39, k.ú. Rača, v zmysle § 9a ods. 15 písm. b) zákona o majetku obcí (pozemok pod garážou Hagarova)

 10. 10.Návrh na prenájom nebytových priestorov obchodnou verejnou súťažou (ZS Tbiliská, KS Žarnovická)

 11. 11.Návrh na predĺženie doby nájmu NP na Dopravnej ul. č. 57, v Bratislave-Rači, ako prípad hodný OZ (ProBUG, s. r. o.)

 12. 12.Návrh na zmenu nájomcu NP v ZS Tbiliská, ako prípad hodný OZ (MUDr. Viliam Srdoš)

 13. 13.Návrh na zmenu nájomcu stavby so súpisným č. 9804 nachádzajúcej sa na rohu Peknej cesty a Cyprichovej ulice v Bratislave, ako prípad hodný OZ (SWEETREE s. r. o.)

 14. 14.Poslanecký návrh na vyznačenie krátkodobého státia vozidiel návštevníkov pošty na Kubačovej ul.

 15. 15.Poslanecký návrh na zrušenie bezúčelovej trasy autobusovej linky MHD č. 52 v oboch smeroch po ul. Pri vinohradoch, v úseku od ul. Lisovňa po odbočenie na Popolnú ulicu a čiastočné zjednosmernenie ulíc Pri vinohradoch a Alstrova

 16. 16.Informácia o zmene organizačného poriadku

 17. 17.Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu k 31.03.2024

 18. 18.Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2024

 19. 19.Návrh dodatku k Zásadám hospodárenia s vlastným majetkom mestskej časti Bratislava-Rača a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Rača

 20. 20.Výročná správa spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. za rok 2023 - informácia

 21. 21.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 11/2023 - oblasť školstvo

 22. 22.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 11/2023 - oblasť sociálna

 23. 23.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 11/2023 - oblasť kultúra

 24. 24.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 11/2023 - oblasť šport

 25. 25.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 11/2023 - oblasť životné prostredie

 26. 26.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 11/2023 - oblasť vinohradníctvo

 27. 27.Správa o výsledku kontroly B/3 „Kontrola určovania, zmeny alebo zrušenia súpisné číslo a orientačné číslo budovám, vedenia evidencie súpisných čísiel a evidencie orientačných čísiel a jej aktuálnosti“

 28. 28.Interpelácie

 29. 29.Rôzne
  17.30 – 18.00 hod. – vystúpenie obyvateľov

 30. 30.Záver