Miestne zastupiteľstvo - 11. zasadnutie 12.12.2023

 1. 1.Otvorenie, schválenie programu Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava–Rača

 2. 2.Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice

 3. 3.Informácia o kontrole plnenia uznesení

 4. 4.Návrh na doplnenie člena stálej komisie pri MZ MČ Bratislava-Rača

 5. 5.Návrh na predĺženie doby nájmu NP na Dopravnej ul. č. 57, ako prípad hodný OZ (FURKA s. r. o.)

 6. 6.Návrh na prenájom nebytových priestorov obchodnou verejnou súťažou v administratívnej budove na Hečkovej ul. č. 5

 7. 7.Návrh VZN č. 10/2023 o poskytovaní sociálnej pomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava-Rača

 8. 8.Návrh VZN č. 12/2023 o miestnych daniach

 9. 9.Návrh VZN č. 11/2023 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom

 10. 10.Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2023

 11. 11.Návrh plánu sobášnych dní v roku 2024 na Matričnom úrade mestskej časti Bratislava-Rača

 12. 12.Návrh plánu zasadnutí Miestneho zastupiteľstva, Miestnej rady a stálych komisií mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2024, návrh termínov stretnutí poslancov Miestneho zastupiteľstva s obyvateľmi mestskej časti

 13. 13.Správa z kontroly evidencie nehnuteľného majetku - pozemkov v správe MČ Bratislava-Rača

 14. 14.Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2024

 15. 15.Informácia o vybavení interpelácií

 16. 16.Interpelácie

 17. 17.Rôzne
  17.30 – 18.00 hod. – vystúpenie obyvateľov

 18. 18.Záver