Miestne zastupiteľstvo - 1. zasadnutie 10.02.2015

 • 10. februára 2015, 16:00 h
 • Zasadacia miestnosť č. 9
 • Alstrova 249
 • Predsedajúci:
 1. 1.Otvorenie, schválenie programu Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 2. 2.Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice

 3. 3.Návrh finančného plánu Media Rača, spol. s r.o. na rok 2015

 4. 4.Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Rača na rok 2015 a obdobie 2016 – 2017. Stanovisko miestneho kontrolóra

 5. 5.Návrh na udelenie ocenenia „Račianske srdce“ za rok 2014

 6. 6.Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava – Rača

 7. 7.Voľba prísediacich pre Okresný súd Bratislava III na funkčné obdobie rokov 2014 – 2018

 8. 8.Návrh na odpustenie úrokov z omeškania vo výške 3 443,91 €

 9. 9.Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky dlžníka DREVONA a.s. a návrh na jej odpis

 10. 10.Návrh na prenájom pozemku registra „C“, par. č. 17374/4, k.ú. Rača o výmere 18 m2 a pozemku registra „C“, par. č. 17374/112, k.ú. Rača o celkovej výmere 400 m2 v podiele 1/24 p. Petrovi Morvaymu ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Návrh na prenájom pozemku registra „C“, parc. č. 17374/4, k.ú. Rača p. Petrovi Morvaymu ako prípad hodný osobitného zreteľa

 11. 11.Návrh na predaj podielu 11/480 na pozemku registra „C“, parc. č. 8/1, k.ú. Rača a podielu 11/480 na stavbe so súp. č. 6020, umiestnenej na pozemku registra „C“, parc. č. 8/1, k.ú. Rača p. Martine Rehákovej a podielu 9/480 na pozemku registra „C“, parc. č. 8/1, k.ú. Rača p. Martine Rehákovej a podielu 9/480 na pozemku registra „C“, parc. č. 8/1, k.ú. Rača Ing. Milošovi Černákovi v zmysle § 9a ods. 8 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 12. 12.Návrh na predĺženie doby nájmu nebytového priestoru ul. Kadnárova č. 51-55 (Slovenská pošta, a.s.), ako prípad hodný osobitného zreteľa

 13. 13.Návrh na prenájom nehnuteľnosti – pozemku parc. č. 475/7 o výmere 1711 m2 , ostatné plochy, k.ú. Rača, zapísaná na LV č.1 (Dopravný podnik Bratislava, a.s.), ako prípad hodný osobitného zreteľa (zrušený bod)

 14. 14.Návrh na opakované pridelenie obecných nájomných bytov v zmysle VZN č. 1/2012 o nájme bytov

 15. 15.Návrh na výmenu obecného nájomného bytu. Návrh na pridelenie obecných nájomných bytov v zmysle VZN č. 1/2012 o nájme bytov.

 16. 16.Návrh na zrušenie uznesenia č. 661/06/06/P, týkajúceho sa stanovenia výšky príspevku stravného seniorov

 17. 17.Informácia o odpredaji bytov do osobného vlastníctva podľa zákona č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov

 18. 18.Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb MČ Bratislava – Rača za rok 2014

 19. 19.Návrh plánu sobášnych dní v roku 2015 na Matričnom úrade MČ Bratislava – Rača. Návrh na zmenu sobášiaceho poslanca

 20. 20.Návrh na zriadenie miestnej rady, voľba členov miestnej rady

 21. 21.Návrh na zmenu členov v komisiách - poslancov, návrh na schválenie odborníkov z radov obyvateľov do komisií MZ MČ Bratislava – Rača na obdobie rokov 2014 - 2018

 22. 22.Správa o činnosti miestneho kontrolóra MČ Bratislava - Rača za rok 2014

 23. 23.Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na I. polrok 2015

 24. 24.Informácia o splnení povinnosti poslancov v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. a zákona č. 545/2005 Z. z. po ujatí sa verejnej funkcie za rok 2013 v zákonom stanovenej lehote, t.j. do 10.01.2015 – informácia predsedníčky komisie pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť výkonu funkcií verejných funkcionárov miestneho zastupiteľstva s kompetenciou prešetrovania sťažností voči voleným funkcionárom samosprávy

 25. 25.Interpelácie

 26. 26.Rôzne

 27. 27.Záver